Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος κανονισμός περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία για την προστασία των δεδομένων που εφαρμόζεται από το 1995. Αφορά όλους τους οργανισμούς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας και κλάδου.
Στόχος του GDPR είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια, στην εμπιστευτικότητα και στη νομιμότητα ως προς την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Ο ΓΚΠΔ είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων από την οδηγία της ΕΕ του 1995 και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων κοινό σε επίπεδο ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ταυτόχρονα με την αύξηση των υποχρεώσεων των εταιρειών.
Η FLAX εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει με μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα εξακολουθήσει αυτή την δέσμευση με:
• Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας. Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραγγελία διέπονται από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με το απόρρητό τους μπορούν να σας γνωστοποιηθούν οποτεδήποτε το ζητήσετε.
• Διευκόλυνση στην άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάθε ιδιώτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθεί τη διαγραφή/ διόρθωση/ αλλαγή των στοιχείων του.
• Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα χρησιμοποιούνται και φυλάσσονται για όσο χρονικό διάσημα χρειαστεί για την εξυπηρέτησή σας. Η χρήση τους δε γνωστοποιείται σε τρίτους, παρά μόνο σε εξουσιοδοτημένους φορείς που εμπλέκονται άμεσα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός, π.χ. η παράδοση της παραγγελίας. Η εξουσιοδότηση γίνεται εγγράφως και εγγυάται την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο καθώς και τη χρήση τους μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς ακολουθώντας τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό.
• Ανήλικοι μπορούν να καταχωρήσουν και να διαχειριστούν μόνο με τη συγκατάθεση κηδεμόνα.
• Γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τη βάση για μια συνεργασία εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου κεντρική μέριμνα για εμάς και τους υπαλλήλους μας, όπως ο νόμιμος και ευαίσθητος χειρισμός των προσωπικών δεδομένων.
Για όλα τα παραπάνω έχουμε ορίσει μία διαδικασία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση GDPR@FLAX.GR .